§1 Wstęp

 1. Administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem w/w strony internetowej (https://sklep.modify.com.pl/) jest Modify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Odkryta 51B/4, 03-140 Warszawa), zwana w dalszej części Polityki prywatności „Administratorem”.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn.zm., zwanej dalej ustawą) oraz innymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator chroni przede wszystkim bezpieczeństwo udostępnionych mu danych, w tym przed dostępem osób nieupoważnionych, m.in. poprzez wdrożone środki o charakterze technicznym oraz organizacyjnym.
 3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych i wszystkich podstron dostępnych pod adresem https://sklep.modify.com.pl/– zwanych dalej Sklepem. Korzystanie z usług w/w stron internetowych Sklepu – w szczególności poprzez składanie Zamówień – oznacza zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym poniżej.
 4. Administrator zapewnia wszystkim Kupującym i użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności: prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Można je realizować poprzez kontakt z Administratorem podanym w ustępie 1.1. Regulaminu, celem uzyskania stosownych informacji lub złożenia oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Dane wpisane do Formularza zamówienia lub zapis do Newslettera powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje zakupu w Sklepie lub wyraża chęć zapisania się do Newslettera i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia lub zapisu do Newslettera jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą Sklepu.
 6. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do osobistego konta w razie naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§2 Zakres zbieranych danych

 1. Za pośrednictwem Sklepu – w ramach zawierania Umów sprzedaży, zbierane są następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy e-mail, adresy korespondencyjne, numery telefonów. W przypadku przedsiębiorców również nazwa firmy i NIP.
 2. Wszystkie w/w dane osobowe zbierane są w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także wywiązywania się przez Sprzedawcę ze swoich obowiązków ustawowych względem swoich kontrahentów – realizacji uprawnień gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi. Dane zbierane przez Sklep, mogą zostać przekazane podmiotom trzecim w celu realizacji niniejszej umowy. Za podmioty takie uznaje się: firmy transportowe (kurierskie oraz Pocztę Polską), operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itp. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 3. Jeżeli osoba przekazujące dane wyrazi na to zgodę w odrębnym – fakultatywnym oświadczeniu, w/w dane mogą zostać przekazane partnerom handlowym Administratora w celu wykorzystania w działalności marketingowej.
 4. W trakcie składania Zamówienia, należy ponadto wskazać dane niezbędne do przeprowadzenia płatności według wybranego przez Kupującego sposobu. Zakres tych danych oraz sposób ich przetwarzania określają regulaminy podmiotów realizujących wybrany przez Kupującego sposób płatności.

 

§3 Pliki cookies i logi

 1. Sklep korzysta z plików cookies w celach statystycznych oraz w celu umożliwienia funkcjonowania niektórych funkcji np. zapamiętania danych użytkownika, treści uzupełnionych formularzy, Formularza zamówienia, Newslettera. Korzystanie ze Sklepu obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym użytkownika.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach Sklepu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.

 

§4 Usunięcie danych i postanowienia końcowe

 1. Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie mu stosownego oświadczenia. Dla swej skuteczności musi ono zostać złożone w sposób umożliwiający weryfikację składającego, tj. np. poprzez powiązany adres e-mail. Konto zarejestrowanego w Sklepie użytkownika i powiązane z nim dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu i weryfikacji wiadomości.
  Zawsze ilekroć przepisy prawa lub Regulamin nakładają obowiązek lub dają prawo kontaktu z
 2. Administratorem można go uzyskać za pośrednictwem danych wskazanych w ustępie 1.1. Regulaminu oraz na stronie internetowej Sklepu.

 

Modify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Odkryta 51B/4, 03-140 Warszawa
NIP: 5242817233
REGON: 366076525

No products in the cart.