1. §Postanowienia ogólne
  1. Sklep Internetowy działający pod adresem internetowym https://sklep.modify.com.pl/ jest platformą prowadzoną przez Modify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Odkryta 51B/4, 03-140 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000655053, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą: NIP 5242817233, adres poczty elektronicznej: kontakt@modify.com.pl.
  2. Niniejszy Regulamin określa:
   1. zasady funkcjonowania, warunki składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji Zamówień, warunki i formy płatności, tryb i sposób anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
   2. zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
  3. Modify Sp. z o.o. jest właścicielem i Administratorem Sklepu.
  4. Właściciel serwisu jest także podmiotem odpowiedzialnym za realizację Zamówień. Właściciel jest odpowiedzialny za wszystkie czynności i procesy związane z obsługą Zamówienia, wysyłką Produktów, a także obsługą Klienta (w tym z obsługą reklamacji, zwrotów Produktów, zwrotów środków wpłaconych przez Klientów oraz wszelkich postępowań prowadzonych z tytułu niezgodności Towaru z umową).
 2. §Definicje
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
  2. Sprzedawca – Modify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  3. Administrator – Modify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  4. Sklep – strona internetowa Sprzedawcy (Administratora) umożliwiająca dokonywanie zakupów uwidocznionych na niej Produktów, dostępna pod adresem internetowym https://sklep.modify.com.pl/.
  5. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
  6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie wraz z opisami (na wyszczególnionych podstronach Sklepu) w formie zaproszenia do składania ofert.
  7. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu.
  8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem w związku z charakterem sprzedawanych Produktów lub prowadzeniem Sklepu.
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – Sklepu.
  10. Strony – Sprzedawca i Klient.
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, stanowiące ofertę zakupu.
  12. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usług Sklepu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  14. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
  15. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów:
   1. firma kurierska;
   2. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
  16. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.
 3. §Ogólne warunki zawierania Umowy sprzedaży
  1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
   1. posiadanie dostępu do Internetu,
   2. posiadanie adresu e-mail,
   3. zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari, Mozilla Firefox,
   4. włączona obsługa javascript,
   5. zainstalowanie wtyczki Flash Player,
   6. akceptacja plików cookies.
  2. Korzystający ze Sklepu uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
  3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
  4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  5. Sprzedawca oraz Administrator dokładają wszelkich starań, aby udostępniane na stronie Sklepu dane były wyczerpujące oraz zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą przed podjęciem decyzji o zakupie.
  6. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Modify Sp. z o.o. z/s w Warszawie. Miejscem realizacji umowy jest wskazany przez Kupującego adres dostarczenia towaru.
  7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
  8. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
  9. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz samodzielne składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga rejestracji.
 4. §Konsumenci
  1. Regulamin respektuje wszelkie uprawnienia konsumenckie przyznane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli jakiekolwiek zapisy mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z ustawami chroniącymi interesy konsumentów, pierwszeństwo ma każdorazowo wykładnia zgodna z w/w. W razie niedającej się pogodzić sprzeczności postanowień Regulaminu z w/w przepisami prawa, zapisy Regulaminu zastępowane są przez odpowiednie normy prawne.
  2. Konsumenci zawierający za pośrednictwem Sklepu umowy mają prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Termin 14 – dniowy na skorzystanie z tego uprawnienia rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia Konsumentowi Towaru. Szczegółowe informacje na temat w/w uprawnienia i jego ograniczeń zawiera § 11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Załącznik nr 1 – przy czym skorzystanie z niego nie jest przymusowe.
 5. §Zamówienia
  1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego Dnia roboczego. Sprzedawca dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
  2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia Produktów. Klient składa Zamówienie, wskazując na Produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Dodaj do koszyka”, a następnie wskazanie w “Koszyku” zamawianych Produktów oraz ich ilości. Poprzez kliknięcie w przycisk “Zamówienie” Klient zostaje przeniesiony do Formularza zamówień, w którym podaje informacje niezbędne do zrealizowania Zamówienia:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres, na jaki przedmiot Zamówienia ma być dostarczony oraz opcjonalnie dane niezbędne do wystawienia faktury,
   3. e-mail, który jest obsługiwany przez Klienta,
   4. sposób płatności.

   Kupujący zostanie poinformowany po wypełnieniu Formularza zamówienia o całkowitej wartości Zamówienia, łącznie z kosztem wysyłki i płatności. Po weryfikacji poprawności w/w informacji, Kupujący akceptuje je poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, co jest jednoznaczne ze złożeniem Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia.

  3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, która zawiera:
   1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   2. oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
   3. oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
   4. link do niniejszego Regulaminu.
  4. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
  5. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem rozpoczyna się w terminie 4 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  6. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
   1. anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
   2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
   3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
   4. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
  7. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji w terminie 4 Dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.
  8. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24) w terminie 4 Dni roboczych od złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć Zamówienie.
  9. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem rozpoczyna się w terminie 4 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  10. Po przekroczeniu zakupu ilości 3 (trzech) opakowań Produktu Kupującemu przysługuje premia w postaci usługi- bezpłatnej konsultacji trenerskiej. Sprzedawca po otrzymaniu płatności w terminie 3 Dni roboczych odeśle Kupującemu na adres mailowy podany przy składaniu Zamówienia zestaw pytań od wybranego przez Kupującego specjalisty bądź umożliwi bezpośredni kontakt ze specjalistą. Kupujący w terminie 10 Dni roboczych zobowiązuje się odesłać Sprzedawcy lub specjaliście wymagane informacje, a Sprzedawca w ciągu kolejnych 10 Dni roboczych przekaże Kupującemu kompletną rozpiskę konsultacji trenerskiej. W szczególnych przypadkach (np. urlop specjalisty) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenie terminu przekazania kompletnej konsultacji trenerskiej lub zaproponuje konsultację u innego specjalisty.
   Kupujący po otrzymaniu od Sprzedawcy pytań wymaganych do rozpisania konsultacji trenerskiej lub kontaktu do wybranego przez Kupującego trenera, nie ma możliwości zmiany wyboru trenera.
 6. §Ceny produktów i koszty przesyłki
  1. Wszystkie kwoty podane na stronie Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (opcjonalnie EUR). Podane ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  2. Prezentowane w Sklepie ceny są dla Stron wiążące w chwili składania przez Klienta Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów i Usług dodatkowych do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób trzecich, które zawarły Umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów z oferty bez uprzedzenia.
  3. Koszt wysyłki prezentowany jest dopiero przy składaniu Zamówienia w “Koszyku” oraz przy wypełnianiu Formularza zamówienia. Obliczany jest automatycznie po uzupełnieniu pól dotyczących adresu. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych Produktów i ponosi je Klient.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za odesłanie do Sklepu Zamówienia bez względu na przyczynę. W takim przypadku Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia dodatkowych kosztów przesyłki wynikających z jej odesłania, a w przypadku kolejnej wysyłki ponownego kosztu wysyłki.
  5. Sklep nie odpowiada za zobowiązania podatkowe i inne obowiązki związane z wysyłką za granicę Polski. Kupujący odpowiada za płatność podatków i realizację innych obowiązków w kraju, z którego zamawia Produkt.
 7. §Płatność, termin i sposoby Dostawy
  1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawi dowód zakupu: paragon lub fakturę VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Zgoda ta obejmuje również wystawianie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej.
  2. Płatność za zamówiony Towar następuje, w sposób wybrany przez Kupującego w formularzu Zamówienia w jeden z następujących sposobów:
   1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy w walucie polskiej lub Euro:
    1. rachunek złotówkowy (PLN): Bank Zachodni WBK, numer rachunku: 88 1090 2750 0000 0001 3388 6323.
    2. rachunek walutowy (EUR): Bank Zachodni WBK, numer rachunku: 35 1090 2750 0000 0001 3388 6695.

    W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego jako sposobu płatności, proszę użyć numeru Zamówienia jako tytułu płatności.

   2. elektronicznie za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie https://www.przelewy24.pl. W takim przypadku rozliczenia transakcji płatności internetowych przeprowadzane są przez:
    DialCom24 sp. z o.o.
    60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
    NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
    Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
    PayPro SA
    60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
    NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
    Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
    pod adresem strony internetowej: https://www.przelewy24.pl.
   3. za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  3. Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 Dni roboczych od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych poniżej.
  4. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia poza granice kraju bez podania przyczyny z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu zapłaty Klientowi na jego rachunek bankowy, z którego dokonał przedpłaty za złożone Zamówienie.
  5. Towar wysyłany jest przez Sprzedawcę pod adres wskazany przez Kupującego w Formularzu zamówienia za pomocą Dostawcy. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, rodzaju płatności oraz kraju, do którego Zamówienie ma być dostarczone. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: http://sklep.modify.com.pl/wysylka-i-dostawa/.
  6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
  7. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni roboczych, z zastrzeżeniem terminów realizacji wybranego przez Kupującego Dostawcy licząc od dnia zawarcia umowy. Przy wyborze opcji płatności „Przelew bankowy” lub „Przelewy24” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, który zwykle wynosi 1-2 Dni roboczych.
  8. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany Produkt informację o liczbie Dni roboczych w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów.
  9. Termin dostarczenia Zamówienia uzależniony jest od kraju, do jakiego następuje wysyłka. Może się on wahać od 1 do 21 Dni roboczych.
  10. Przed odebraniem przesyłki od Dostawcy należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności Dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, ale nie stanowi czynnika decydującego.
 8. §Reklamacje
  1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy.
  2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji uregulowanych powyżej, Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towaru opisanych w art. 556 -576 Kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega modyfikację powoływanych przepisów w ten sposób, że uprawnienia odnośnie rękojmi za wady towarów używanych wygasają z upływem roku – od daty jego wydania. Wyżej wymienionych przepisów Kodeksu cywilnego (rękojmi za wady) nie stosuje się w przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej.
  3. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady – wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu Dni roboczych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Kupujący ma prawo złożyć odwołanie od stanowiska Sprzedawcy, w którym odniesie się do sposobu usunięcia wady oraz argumentów za nim przemawiających. Sprzedawca odpowie na odwołanie w terminie 14 Dni roboczych od dnia jego otrzymania.
  4. Reklamacje wraz z dowodem zakupu tego Produktu od Sklepu należy zgłaszać na adres e-mail Sklepu wskazany w § 1 Regulaminu lub w formie pisemnej na adres Sklepu wskazany w § 1 Regulaminu.
  5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany Produkt w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania od Klienta zwrotu wadliwego Produktu, który zobowiązany jest zwrócić w całości lub części na adres Sklepu.
  6. Prawo zwrotu, o którym mowa w ustępie 8.5 Regulaminu, przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi.
  7. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 9. §Ochrona danych osobowych
  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, z chwilą złożenia zamówienia w zakresie niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z Zamówieniem przez serwis Przlewy24 w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą, Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej na adres Sklepu wskazany w § 1 Regulaminu.
  2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
  3. Klient ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Klient ma również prawo do złożenia odmowy przetwarzania jego danych osobowych na adres e-mail Sklepu wskazany w § 1 Regulaminu.
  4. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep w następujących celach:
   1. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta;
   2. w związku z rejestracją konta Klienta w Sklepie;
   3. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży;
   4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu;
   5. dla potrzeb marketingowych;
   6. w celu wysyłania Newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.
  5. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sklep wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sklep zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
  7. Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 10. §Newsletter
  1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu zamówienia lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny Sklepu (Newsletter).
  2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając w link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.
 11. §Odstąpienie od umowy – pouczenie dla konsumentów
  1. Prawo odstąpienia od umowy.
   Jeśli zakupiliście Państwo Towar w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy.
   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy – stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe (można w tym celu wykorzystać środki kontaktu wskazane w Regulaminie lub na stronie internetowej Sklepu, a my prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia).
   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w akapicie 1 niniejszego paragrafu.
  2. Uprawnienia powyższe nie przysługują Państwu w przypadku, gdy:
   1. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   2. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   3. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   4. przedmiotem umowy była usługa, jeżeli ją wykonaliśmy w pełni za wyraźną Państwa zgodą, po uprzednim poinformowaniu przed rozpoczęciem świadczenia, że po jej spełnieniu utracicie Państwo prawo do odstąpienia od umowy,
   5. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb – np. zakupiony przedmiot został zgodnie z Państwa życzeniem przerobiony lub zmodyfikowany – w szczególności poprzez wykonanie graweru, nadruków itp.
  3. Skutki odstąpienia od umowy.
   W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz/towar na adres: Modify Sp. z o.o. ul. Odkryta 51B/4, 03-140 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   Jeżeli oświadczenie o odstąpienie od umowy zostanie skutecznie złożone, odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy – co nie wyłącza, ani nie ogranicza zapisów powyżej.
 12. §Postanowienia końcowe
  1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
  2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  3. Różnice pomiędzy wizualizacją Produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem Produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
  5. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
  6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
  7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
  8. O każdej zmianie Regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając im elektroniczną wiadomość na adresy e-mail podane podczas rejestracji lub zapisu do Newslettera, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
  10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.).
  11. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów – Klientów będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  12. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami – spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  13. Adresem Sprzedawcy i Administratora do korespondencji jest adres wskazany w ustępie 1.1 Regulaminu.
  14. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
   1. Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
   2. Załącznik nr 2: Polityka prywatności Sklepu (http://sklep.modify.com.pl/polityka-prywatnosci/)

   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.10.2017r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

No products in the cart.